Shahadah Greetings and Graphics!

Shahadah
10
5
Shahadah
5
2
Shahadah
4
1
Shahadah
2
1
Shahadah
0
0
Shahadah
0
0
Shahadah
1
0
Shahadah
2
0
Shahadah
4
1